วัดโพธิ์งามร้าง

วัดโพธิ์งามร้าง

เรื่องเก่าเล่าใหม่

เรื่อง            วัดโพธิ์งามร้าง

สมัย             11-13 กรกฎาคม 2550 (การรังวัด)

ข้อมูล             แผนที่แสดงแนวเขตและการจัดประโยชน์ในที่ดินวัด

ผู้บันทึก     ฝ่ายสำรวจและรังวัดที่ดิน กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้อุปถัมภ์ข้อมูล        คุณชาญชัย  กุลพงษ์  อาสาสมัครด้านศาสนา วัฒนธรรม และสังคม

สาระสังเขป              ผิวโลกเป็นน้ำ 70 % เป็นแผ่นดิน 30% มีสิ่งมีชีวิตและไม่มีอยู่ร่วมรวมกันภายใต้กฎ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ กาลเวลาสร้างระบบวิวัฒนาการ จนคนก้าวล้ำทำตัวเป็นเจ้าโลก คุมชีวิต คุมข้าวของสมบัติพัสถานและที่ดิน กรรมสิทธิ์ในการครอบครองมีความเป็นมาต่างๆในประเทศเรามีการจัดทำโฉนดที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 5 มีที่ดินส่วนกลางของแผ่นดิน ของบุคคล มีการบุกรุก ซื้อขายกันคึกคัก มรดกจากบุพการีสู่ลูกเต้าเป็นไปโดยชอบธรรม หลายคนรักษาไว้ไม่ได้แบ่งขายบ้าง จำนองจนหลุดมืออย่างน่าอนาถ ที่ดินเป็นสมบัติที่มีค่าอย่างน้อยใช้ปลูกบ้าน มีที่ซุกหัวนอนไม่มีใครไล่ไม่เสียค่าเช่า ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของหลวงที่ดินราชพัสดุ ที่ดินของวัดก็มีกว้างขวางมิใช่น้อย ด้วยมีผู้ศรัทธายกถวายแก่ศาสนาสร้างวัดซึ่งเป็นบุญอย่างยิ่ง วัดบางที่ก็แบ่งให้ชาวบ้านเช่าปลูกอาศัยเป็นอาคารพาณิชย์บ้างเป็นรายได้เอื้อต่อวัด และเป็นอุบาสกอุบาสิกาใกล้วัด วัดหลายวัดก็เจริญรุ่งเรืองสืบมา วัดบางวัดก็ร้างซึ่งน่าศึกษาสืบค้น กลางตลาดมหาชัยมีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งคือวัดโพธิ์งาม ร้างจนลดสภาพเป็นศาลเจ้าพ่อเสมา คือ บริเวณด้านตะวันตกของสถานีรถไฟมหาชัยและสะพานปลาเทศบาล เป็นหัวถนนสุขาภิบาล แต่ที่วัดแม้จะร้างก็ยังคงคุณค่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดูแลเก็บผลประโยชน์ มีการรังวัดทำแผนที่น่ารู้ว่าวัดนี้มีประมาณ 6 ไร่ครึ่ง ด้วยรถไฟเช่าสร้างสถานี แต่ก่อนรางรถไฟวางผ่านถนนสุขาภิบาลเข้าถึงสะพานปลาเทศบาลเลย เพราะมีตู้สินค้าบรรทุกกุ้งหอยปูปลาสู่พระนคร ในแผนที่นี้มีคลอง โรงทหารเรืออยู่ด้านซ้ายของแผนที่ ช่างรังวัดและผู้มีหน้าที่เหนือขึ้นไปไม่รู้จักชื่อถนนสองข้างคลองโรงทหารเรืออย่างถูกต้อง สภาวัฒนธรรมตำบลมหาชัยทำหนังสือสอบถามชื่อถนนไปยังเทศบาลนครสมุทรสาครและได้รับหนังสือตอบ ที่ สค 52004/2345 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ลงนามโดยนายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ว่า “เทศบาลนครสมุทรสาครได้ตรวจสอบชื่อถนนสายดังกล่าวแล้ว ขอยืนยันว่าถนนฝั่งตะวันตกของคลองทหารเรือชื่อว่าถนนสมุทรเสนาจริง โดยเริ่มต้นจากบริเวณท่าเรือไปจนถึงสี่แยกหน้าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และในส่วนด้านตะวันออกของคลองทหารเรือเลยสี่แยกโรงพัก ตลอดเส้นทางถึงอำเภอกระทุ่มแบน ชื่อว่า ถนนเศรษฐกิจ 1 ตรงตามแผ่นที่ของกรมศิลปากร”

Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.